Terms and conditions | Obchodní podmínky

 

 

 

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY 

společnosti OSEQ s.r.o.

OSEQ s.r.o.

IČO 09950435

se sídlem Prokopa Holého 586, 281 51 Velký Osek, Česká republika

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 342556

(dále jen „OSEQ s.r.o.“ nebo „Prodávající“)


 • Úvodní ustanovení
  1. Tyto obchodní podmínky společnosti NANUQ s.r.o. (dále jen „Podmínky“) blíže upravují práva a závazky mezi společností NANUQ s.r.o. jako prodávajícím (dále jen „Prodávající“) a kupujícími (dále jen „Kupující“) při prodeji a koupi zboží ze sortimentu společnosti NANUQ s.r.o. (dále jen „Zboží“). 
  2. Podmínky jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím na Zboží. 
  3. Použití jakýchkoliv jiných obchodních podmínek, zejména Kupujícího, pro kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím je vyloučeno. 
 • Definice základních pojmů
  1. Spotřebitel“ – každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Prodávajícím nebo s ním jinak jedná.
  2. Podnikatel“ – ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považována mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely těchto Podmínek rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená v Podmínkách pro podnikatele. 
  3. Kupující“ – Spotřebitel a Podnikatel.
  4. Zboží“ – výrobky, které jsou v sortimentu Prodávajícího, zejména, nikoli však výlučně, podložky do 3D tiskáren, které Prodávající prodává pod obchodním značkou OSEQ. 

 • Závaznost Podmínek
  1. Odesláním objednávky Zboží Kupující potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito Podmínkami a že s nimi výslovně souhlasí (a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky) a zavazuje se jimi řídit. 
  2. Podmínky jsou k dispozici na webových stránkách Prodávajícího.
 • Objednávání Zboží
  1. Prodávající vystavuje Zboží na svých webových stránkách www.oseq.io a vystavení Zboží je nabídkou s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti plnit. Kupující objednávají zboží:
  1. prostřednictvím webových stránek Prodávajícího (www.oseq.io) (dále „Internetový obchod“),
  2. e-mailem na adrese oseq@oseq.io,

  a to dle katalogu Zboží Prodávajícího, který je umístěn na webových stránkách Prodávajícího. Závaznou objednávku Kupující odešle odesláním formuláře se svými údaji a požadovaným množstvím Zboží kliknutím na tlačítko „objednávka zavazující k platbě“ v rozhraní Internetového obchodu, resp. odesláním objednávky na uvedený e-mail.

  1. V případě nákupu prostřednictvím Internetového obchodu je konkrétní kupní smlouva na Zboží uzavřena doručením objednávky (akceptací) Prodávajícímu, přičemž se má pro vyloučení pochybností za to, že tento okamžik nastane okamžitě po odeslání objednávky Kupujícím, tzn. po stisknutí tlačítka „objednávka zavazující k platbě“.
  2. Smlouvu je možno uzavřít v českém jazyce, ledaže je nabídka Kupujícím zaslána Prodávajícímu v jiném jazyce a Prodávající takto zaslanou nabídku potvrdí.
  3. Kupující bere na vědomí, že Zboží musí být použito v souladu s informacemi k použití Zboží, které jsou spolu se Zbožím dodávány nebo jsou zaslány Kupujícímu na e-mail, který využil Kupující pro komunikaci s prodávajícím.
  4. Je-li společně se Zbožím poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Prodávající a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se Zbožím Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
 • Dodací podmínky, přechod nebezpečí a nabytí vlastnictví
  1. Místem plnění je místo, na kterém se smluvní strany dohodnou v jednotlivých kupních smlouvách, dle sjednaného způsobu převzetí zboží. Prodávající nabízí tyto způsoby dodání zboží:
  1. dodání přepravcem na smluvené místo. Zboží je dodáváno na místo určené Kupujícím. Dodání zajišťuje Prodávající prostřednictvím dopravce, kterého Prodávající vybere dle svého uvážení, přičemž cena dopravy se významně nebude lišit od běžné ceny za doručení obdobného zboží. Kupující je o vybraném dopravci informován v průběhu vytváření objednávky v Internetovém obchodu, přičemž je možné, že si sám Kupující bude moci vybrat v případě, že  bude Prodávající nabízet doručení Zboží více dopravci.
  1. Prodávající neodpovídá za nedodání či prodlení s dodáním Zboží způsobené nepřesným nebo nesprávným uvedením adresy místa plnění Kupujícím.
  2. Kupující je povinen Zboží v místě plnění bezodkladně převzít. Pokud tak neučiní, nese veškeré náklady na dopravu Zboží zpět k Prodávajícímu. 
  3. Nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího odevzdáním Zboží Prodávajícím dopravci. 
  4. Vlastnické právo ke Zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny. 
 • Kupní cena a platební podmínky
  1. Kupní cena Zboží je uvedena v Internetovém obchodu. Ceny jsou uvedeny s DPH, bez ceny za dopravu.
  2. Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.
  3. Prodávající akceptuje následující způsoby úhrady kupní ceny:
  1. bezhotovostním převodem na bankovní účet Prodávajícího; kupní cena se považuje za zaplacenou dnem, kdy bude příslušná částka připsána na bankovní účet Prodávajícího, 
  2. on-line pomocí platební karty; kupní cena se považuje za zaplacenou dnem, kdy bude příslušná částka připsána na bankovní účet Prodávajícího,
  3. prostřednictvím služby PayPal provozované společností PayPal (Europe) S.a r.l. et Cie, S.C.A., přičemž Kupující je v případě využití této platební metody povinen splnit veškeré požadavky kladené touto službou na své uživatele; kupní cena se považuje za zaplacenou dnem, kdy bude příslušná částka připsána na účet Prodávajícího ve službě PayPal.
  1. Kupní cena bude uhrazena vždy před převzetím Zboží, pokud nebude smluvními stranami dohodnuto jinak. Zboží zůstává do úplného zaplacení kupní ceny a převzetí ve vlastnictví Prodávajícího. Prodávající je oprávněn požadovat úhradu kupní ceny po částech dle svého uvážení, a to jako zálohu na výrobu Zboží. V případě neuhrazení celé kupní ceny se záloha nevrací a slouží Prodávajícímu jako úhrada nákladů vynaložených na výrobu Zboží, které Kupující neodebral v důsledku neuhrazení celé kupní ceny.
  2. Prodávající je povinen vystavit a předat Kupujícímu současně se Zbožím řádný daňový doklad. 
  3. Kupující bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy nedojde k uzavření smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím, a to zejména v případě, kdy Kupující objedná Zboží za cenu zveřejněnou omylem v důsledku chyby interního informačního systému. V takovém případě je Prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit, a to i poté, co Kupující obdržel e-mail potvrzující jeho objednávku. Prodávající v takovém případě Kupujícího informuje o takové skutečnosti. Jedná se zejména o případy, kdy je cena Zboží na první pohled nesprávná, u ceny Zboží přebývá nebo chybí jedna či více cifer.
 • Práva z vadného plnění a reklamační řád
  1. Záruční podmínky se řídí platnými právními předpisy a těmito Podmínkami.
  2. Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění začíná běžet dnem převzetí Zboží Kupujícím.
  3. Reklamaci zjištěné vady či poškození je možno uplatnit bez zbytečného prodlení elektronickou poštou na adresu oseq@oseq.io  nebo písemně poštou na adresu sídla Prodávajícího.
  4. Oznámení o vadách musí obsahovat: jméno Kupujícího, adresu, telefon, e-mailovou adresu, číslo objednávky, popis vady, popis jejího vzniku a datum zjištění vady.
  5. Kupující je povinen Zboží důkladně zkontrolovat a prohlédnout při jeho převzetí a neprodleně oznámit Prodávajícímu při převzetí Zboží zjištěné zjevné vady, poškození, rozdíly mezi skutečným stavem, druhem a množstvím Zboží a dodacím dokladem. Vady a poškození Zboží, které je dopravováno Kupujícímu musí Kupující zaznamenat v protokolu, který je Kupující povinen sepsat a podepsat s dopravcem. Ostatní vady musí Kupující oznámit Prodávajícímu bezodkladně po jejich zjištění (poté, co je Kupující mohl při dostatečné péči zjistit). V případě nesplnění kterékoliv povinnosti Kupujícího, zejména pokud je Kupujícím Podnikatel, nebude právo z vadného plnění dle tohoto odstavce Kupujícímu přiznáno.
  6. V případě, že se na Zboží vyskytne vada, která je podstatným porušením smlouvy a Kupující je Podnikatelem, má právo na odstranění vady. Neodstraní-li Prodávající vadu věci včas, může Podnikatel požadovat slevu z kupní ceny nebo od kupní smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy však může Podnikatel požadovat nejdříve po uplynutí lhůty dle článku VII. odst. 15 Podmínek.
  7. V případě, že se na Zboží vyskytne vada, která je podstatným porušením smlouvy (například nefunkčnost produktu) má Spotřebitel dle zákona právo:
  1. na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
  2. na odstranění vady opravou věci,
  3. na přiměřenou slevu z kupní ceny, nelze-li vadu odstranit,
  4. odstoupit od smlouvy, nelze-li vadu odstranit.
  1. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.
  2. V případě, že při reklamaci Kupující uplatní právo na dodání nové věci nebo odstoupení od smlouvy, musí vrátit Zboží včetně veškerého případného příslušenství.
  3. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy má Spotřebitel právo:
  1. na odstranění vady,
  2. na přiměřenou slevu z kupní ceny.
  1. Vadami se rozumí vady, kterými je Zboží zatíženo už při předání věci (nevztahuje se na vady, které na Zboží vzniknou pozdějším užíváním nebo vzniknou nesprávnou manipulací při sestavování Zboží) a pro uplatnění vad z vadného plnění, tak jak jsou popsány výše, je Kupující povinen si Zboží při předání prohlédnout a případné vady bez prodlení ohlásit. Pokud k nahlášení vad Kupujícím nedojde bezodkladně, práva z vadného plnění není možno uplatnit. Toto se netýká tzv. skrytých vad, tedy vad, jejichž existenci nelze při běžném prohlédnutí Zboží při předání prokázat.
  2. Za vady, které vznikly na Zboží v důsledku nesprávné manipulace se Zbožím nebo nedodržením návodu při jeho kompletaci Prodávající neodpovídá.
  3. Prodávající potvrdí Kupujícímu písemně, kdy právo z vadného plnění uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje, dále mu vydá potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné (e-mailem) odůvodnění zamítnutí reklamace. 
  4. Reklamace zboží zakoupeného Spotřebitelem: Prodávající o reklamaci rozhodne do 3 dnů ode dne, kdy mu bylo reklamované Zboží doručeno, o způsobu vyřízení reklamace bude Spotřebitele informovat. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud nebude jiné dohody stran. 
  5. Reklamace zboží zakoupeného Podnikatelem: Prodávající o reklamaci rozhodne do 7 dnů ode dne, kdy mu bylo reklamované Zboží doručeno, o způsobu vyřízení reklamace bude Podnikatele informovat. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 90 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud nebude jiné dohody stran nebo pokud nebude potřeba odeslat reklamované zboží k posouzení dodavateli Prodávajícího. O takové skutečnosti Prodávající informuje Kupujícího a uvede odhadovanou dobu vyřízení reklamace.
  6. Kupující bere na vědomí, že je povinen poskytnout Prodávajícímu potřebnou součinnost nezbytnou pro vyřízení reklamace, v opačném případě se lhůty adekvátně prodlužují o čas, ve kterém Kupující neposkytl požadovanou součinnost.
  7. U Zboží prodávaného za nižší cenu Prodávající neodpovídá za vady, pro které byla ujednána nižší kupní cena, a u použitých věcí za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které Zboží mělo při převzetí Kupujícím.
  8. Prodávající je oprávněn odmítnout přijetí Zboží do reklamace, pokud je Zboží znečištěno nebo jsou znečištěny jeho součásti. Z důvodu bezpečnosti při převážení Zboží a další manipulaci je Prodávající oprávněn odmítnout reklamaci Zboží také v případě, že z něho není odstraněn motorový olej nebo benzín.
  9. Po vyřízení reklamace Prodávající informuje Kupujícího buď prostřednictvím SMS, e-mailem nebo telefonicky. Pokud bylo Zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení zasláno na adresu Kupujícího.
  10. Kupující je povinen reklamaci převzít bez zbytečného odkladu nejpozději však do 7 dnů ode dne, kdy byl o jejím vyřízení informován. V případě, že reklamace není převzata Kupujícím nejpozději posledním dnem lhůty, bude Prodávajícím účtováno po jejím marném uplynutí skladné za uložení zboží ve výši 100,- Kč včetně DPH za každý den prodlení. Pokud si Kupující nevyzvedne zboží z vyřízené reklamace do 30 dnů ode dne, kdy byl o vyřízení informován, vyhrazuje si Prodávající právo Zboží prodat a výtěžek použít na úhradu skladného.
 • Právo na odstoupení od smlouvy
  1. Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (telefonicky, e-mailem nebo v Internetovém obchodě), má Spotřebitel právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Lhůta běží ode dne následujícího po dni, ve kterém Spotřebitel Zboží převzal. Při koupi Zboží na prodejně Spotřebitel nemá právo od smlouvy odstoupit. Podnikateli toto právo nenáleží.
  2. Odstoupit lze korespondenčně na adrese sídla Prodávajícího, případně e-mailem na oseq@oseq.io. Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy je přílohou těchto Podmínek. Spotřebitel není povinen tento vzorový formulář použít, slouží pouze pro představu, jaké údaje by měl Prodávajícímu při odstoupení od smlouvy poskytnout.
  3. Odstoupí-li Spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá Prodávajícímu zároveň Zboží, které od Prodávajícího obdržel. Náklady na zaslání Zboží zpět Prodávajícímu nese Spotřebitel.
  4. Zboží by měl Spotřebitel vrátit úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, včetně originálního obalu, ve stavu a množství v jakém zboží převzal. Pokud Spotřebitel nevrátí Zboží v původním stavu, nebude Prodávajícím odstoupení Smlouvy akceptováno. 
  5. Odstoupí-li Spotřebitel od smlouvy, vrátí mu Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem.
  6. Kupující bere na vědomí, že jsou-li se Zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů, darovací smlouva pozbývá účinnosti a Kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení Kupujícího. V případě odstoupení od darovací smlouvy nezaniká smlouva kupní a smlouvy jsou posuzovány z tohoto hlediska samostatně.
 • Ochrana osobních údajů 
  1. Osobní údaje jsou zpracovávané v souladu s Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a dalšími relevantními právními předpisy.
  2. Správcem osobních údajů je Prodávající, společnost OSEQ s.r.o., IČO 09950435, se sídlem
   Prokopa Holého 586, 281 51 Velký Osek, Česká republika, email: oseq@oseq.io
  3. Prodávající coby správce bude zpracovávat informace, které mu Kupující poskytnete v rámci uzavření kupní smlouvy. Jedná se tedy zejména o jméno, příjmení, adresu, kontaktní údaje (e-mail, telefon), fakturační údaje a údaje o nákupu. Osobní údaje budou zpracovávány pouze za účelem a v souvislosti s plněním smlouvy a případně k marketingovým sdělením Prodávajícího. K marketingovým sdělením budou však osobní údaje užívány pouze v rozsahu a za podmínek splnění podmínek příslušných právních předpisů. Ze zasílání e-mailových marketingových sdělení, k jejichž zasílání bude užit pouze elektronický kontakt Kupujícího, se může Kupující kdykoli odhlásit kliknutím na odkaz, který obsahuje každý e-mail s marketingovým sdělením.
  4. Osobní údaje nebudou bez dalšího předány ani zpřístupněny třetím osobám. Výjimkou z výše uvedeného je pouze případné předání státnímu orgánu v souladu se zákonem (např. Policii ČR) a dále předání osobám, které pro Prodávajícího poskytují některé služby, konkrétně: 
  1. orgány nebo subjekty oprávněné na základě právních předpisů;
  2. subjekty, jimž jsou údaje poskytovány na základě uzavřených smluv týkajících se činností prováděných Prodávajícím, a kterým Prodávající zadává realizaci činností souvisejících s nutností zpracování údajů (zpracovatelské subjekty), např. společnostem poskytujícím služby IT, provozovatelům IT systémů, provozovatelům platebních systémů, advokátním kancelářím a auditorským společnostem;
  3. kurýrní společnosti, které poskytují přepravní a poštovní služby, které Vám budou dodávat objednané zásilky;
  4. orgány nebo subjekty, kterým budou údaje zpřístupněny na základě souhlasu osoby, které se údaje týkají.
  1. Právním důvodem pro zpracování osobních údajů je kupní smlouva na Zboží, kterou Kupující uzavřel s Prodávajícím. Neposkytnutí či výmaz osobních údajů má za následek nemožnost uzavření či plnění smlouvy. 
  2. Osobní údaje nebudou předány do žádné třetí země nebo mezinárodní organizaci, která neposkytuje odpovídající ochranu osobních údajů. V souvislosti se zpracováním osobních údajů má Kupující právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování. Dále má Kupující právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenos údajů k jinému správci. 
  3. V souvislosti s ochranou osobních údajů má Kupující právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů. Veškeré informace, jakož i kontakt, nalezne Kupující na internetových stránkách: https://www.uoou.cz/.
  4. Osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu trvání smlouvy, maximálně pak po dobu, po kterou budou nároky ze smlouvy vymahatelné u soudu, tedy zpravidla po dobu dalších 3 let. Osobní údaje, jejichž zpracování vyžaduje zákon, budou zpracovány po dobu, po kterou to zákon vyžaduje. Po skončení doby zpracování jsou pak osobní údaje bez odkladu likvidovány.
  5. Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.
 • Jiná ujednání
  1. Jednotlivé kupní smlouvy mohou být měněny pouze písemně. 
  2. Pokud je požadováno jednání v písemné formě, postačí, když tak bude učiněno elektronickými prostředky. 
  3. Podnikatel, který uzavírá smlouvu s Prodávajícím, tímto na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“).
  4. Případné spory mezi Prodávajícím a Spotřebitelem lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce www.coi.cz. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde https://www.coi.cz/informace-o-adr/. Než přistoupíte k mimosoudnímu řešení sporu, doporučujeme nejdříve kontaktovat Prodávajícího pro vyřešení nastalé situace.
 • Platnost Podmínek
  1. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti 1. 11. 2021. 
  2. Prodávající je oprávněn Podmínky kdykoliv jednostranně změnit, přičemž změna nabývá účinnosti jejím uveřejněním na webových stránkách Prodávajícího. 
  3. Ujednání v kupních smlouvách mají přednost před těmito Podmínkami. 
  4. Tyto Podmínky, jakož i jednotlivé kupní smlouvy, se řídí českým právem, zejména občanským zákoníkem. 

  NANUQ s.r.o.

   


  TERMS AND CONDITIONS
  OSEQ s.r.o.
  VAT CZ 09950435
  with registered office at Prokopa Holého 586, 281 51 Velký Osek, Czech Republic
  registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague under No. C 342556
  (hereinafter referred to as "NANUQ s.r.o. " or "Seller")


  Introductory provisions
  ⦁ These terms and conditions of OSEQ s.r.o. (hereinafter referred to as "Terms") regulate in detail the rights and obligations between OSEQ s.r.o. as the seller (hereinafter referred to as "Seller") and the buyers (hereinafter referred to as "Buyer") in the sale and purchase of goods from the range of OSEQ s.r.o. (hereinafter referred to as "Goods").
  ⦁ The Terms and Conditions are an integral part of any purchase contract concluded between the Seller and the Buyer for the Goods.
  ⦁ The application of any other terms and conditions, in particular the Buyer's, to purchase contracts concluded between the Seller and the Buyer is excluded.

  Definition of basic terms
  ⦁ "Consumer" - any person who, outside the scope of his business activity or outside the scope of his independent exercise of his profession, concludes a contract with the Seller or otherwise deals with him.
  ⦁ "Entrepreneur" - one who independently carries out, on his own account and responsibility, a gainful activity in a trade or similar manner with the intention of doing so consistently for profit. For the purposes of consumer protection, an entrepreneur includes, inter alia, any person who concludes contracts in connection with his or her own business, manufacturing or similar activity or in the course of the independent exercise of his or her profession, or any person who acts in the name of or on behalf of an entrepreneur. For the purposes of these Terms and Conditions, an entrepreneur means a person who acts in accordance with the preceding sentence in the course of his or her business. If the Buyer provides his/her identification number in the order, the Buyer acknowledges that the rules set out in the Terms and Conditions for Entrepreneurs apply to him/her.
  ⦁ "Buyer" - Consumer and Entrepreneur.
  ⦁ "Goods" - the products that are in the Seller's range, in particular, but not exclusively, the 3D printer pads that the Seller sells under the OSEQ trademark.


  Bindingness of the Terms and Conditions
  ⦁ By submitting an order for Goods, the Buyer confirms that he/she has read these Terms and Conditions prior to entering into the Contract and that he/she expressly agrees to them (as in force and effect at the time of submitting the order) and undertakes to be bound by them.
  ⦁ The terms and conditions are available on the Seller's website.

  Ordering Goods
  ⦁ The Seller displays the Goods on its website ⦁ www.oseq.io and the display of the Goods is an offer subject to stock depletion or loss of ability to perform. Buyers ordering the Goods:
  ⦁ via the Seller's website (www.oseq.io) (hereinafter referred to as the "Online Shop"),
  ⦁ by email at ⦁ oseq@oseq.io,
  according to the Seller's catalogue of Goods, which is located on the Seller's website. The Buyer sends a binding order by submitting a form with his/her data and the required quantity of Goods by clicking on the "order binding payment" button in the interface of the Online Store, or by sending the order to the specified e-mail.
  ⦁ In the case of a purchase through the Online Store, the specific purchase contract for the Goods is concluded by delivery of the order (acceptance) to the Seller, for the avoidance of doubt, it is assumed that this moment occurs immediately after the Buyer sends the order, i.e. after pressing the "order binding for payment" button.
  ⦁ The contract can be concluded in Czech language, unless the offer is sent by the Buyer to the Seller in another language and the Seller confirms the offer sent in this way.
  ⦁ The Buyer acknowledges that the Goods must be used in accordance with the information on the use of the Goods supplied with the Goods or sent to the Buyer on the email used by the Buyer to communicate with the Seller.
  ⦁ If a gift is given to the Buyer together with the Goods, the gift contract between the Seller and the Buyer is concluded with the condition that if the Buyer withdraws from the purchase contract, the gift contract regarding such gift shall cease to be effective and the Buyer shall be obliged to return the gift together with the Goods to the Seller.

  Terms of delivery, transfer of risk and acquisition of ownership
  ⦁ The place of performance is the place agreed upon by the parties in the individual purchase contracts, according to the agreed method of taking delivery of the goods. The Seller offers the following methods of delivery:
  ⦁ delivery by the carrier to the agreed location. The goods are delivered to the place specified by the Buyer. Delivery shall be arranged by the Seller through a carrier selected by the Seller at its discretion, and the price of transportation shall not differ significantly from the normal price for delivery of similar goods. The Buyer shall be informed of the selected carrier during the creation of the order in the Online Store, while it is possible that the Buyer will be able to choose the carrier himself in case the Seller offers delivery of the Goods to more than one carrier.
  ⦁ The Seller shall not be liable for non-delivery or delay in delivery of the Goods caused by inaccurate or incorrect indication of the address of the place of performance by the Buyer.
  ⦁ The Buyer is obliged to take over the Goods at the place of performance without delay. If he fails to do so, he shall bear the entire cost of transporting the Goods back to the Seller.
  ⦁ The risk of damage to the Goods passes to the Buyer upon the Seller's handover of the Goods to the carrier.
  ⦁ Title to the Goods shall pass to the Buyer upon full payment of the purchase price.

  Purchase price and payment terms
  ⦁ The purchase price of the Goods is stated in the Online Shop. The prices are inclusive of VAT, excluding shipping costs.
  ⦁ The promotional prices are valid until the stock is sold out when the number of pieces of the promotional goods is specified or for a specified period of time.
  ⦁ The Seller accepts the following methods of payment of the purchase price:
  ⦁ by wire transfer to the Seller's bank account; the purchase price shall be deemed to be paid on the day when the relevant amount is credited to the Seller's bank account,
  ⦁ online using a credit card; the purchase price shall be deemed to be paid on the day when the relevant amount is credited to the Seller's bank account,
  ⦁ through the PayPal service operated by PayPal (Europe) S.a r.l. et Cie, S.C.A., whereby the Buyer is obliged to comply with all the requirements imposed by this service on its users in the case of using this payment method; the purchase price shall be deemed to be paid on the day when the relevant amount is credited to the Seller's account in the PayPal service.
  ⦁ The Purchase Price will always be paid prior to acceptance of the Goods, unless otherwise agreed by the Parties. The Goods shall remain the property of the Seller until full payment of the purchase price and acceptance. The Seller shall be entitled to require payment of the purchase price in instalments at its discretion as a deposit for the manufacture of the Goods. In the event of non-payment of the full purchase price, the deposit shall not be refunded and shall serve as reimbursement to the Seller for the costs incurred in the manufacture of the Goods not taken by the Buyer as a result of non-payment of the full purchase price.
  ⦁ The Seller is obliged to issue and hand over to the Buyer a proper tax document together with the Goods.
  ⦁ The Buyer acknowledges that there may be cases when the contract between the Seller and the Buyer is not concluded, especially if the Buyer orders the Goods at a price published in error due to an error in the internal information system. In such a case, the Seller is entitled to withdraw from the purchase contract, even after the Buyer has received an e-mail confirming his order. In such case, the Seller shall inform the Buyer of such fact. This applies in particular to cases where the price of the Goods is incorrect at first glance, the price of the Goods is missing or missing one or more digits.

  Rights from defective performance and complaints procedure
  ⦁ Warranty terms are governed by applicable law and these Terms.
  ⦁ The time limit for exercising the rights from defective performance begins on the day of acceptance of the Goods by the Buyer.
  ⦁ Complaints for defects or damage can be made without undue delay by e-mail to oseq@oseq.io or in writing by post to the Seller's registered office.
  ⦁ Notification of defects must include: the Buyer's name, address, telephone number, e-mail address, order number, description of the defect, description of its occurrence and the date of discovery of the defect.
  ⦁ The Buyer is obliged to thoroughly inspect and examine the Goods upon receipt and immediately notify the Seller upon receipt of the Goods of any apparent defects, damage, differences between the actual condition, type and quantity of the Goods and the delivery document. Defects and damages of the Goods which are transported to the Buyer must be recorded by the Buyer in a report which the Buyer is obliged to draw up and sign with the carrier. Other defects must be notified by the Buyer to the Seller immediately upon discovery (after the Buyer could have discovered them with reasonable diligence). In the event of failure of the Buyer to comply with any of the Buyer's obligations, in particular if the Buyer is an Entrepreneur, the Buyer shall not be entitled to the right of defective performance under this paragraph.
  ⦁ In the event that a defect occurs in the Goods that constitutes a material breach of contract and the Buyer is an Entrepreneur, the Buyer has the right to have the defect removed. If the Seller does not remove the defect in time, the Entrepreneur may demand a discount on the purchase price or withdraw from the purchase contract. However, the Entrepreneur may request withdrawal from the contract at the earliest after the expiry of the time limit according to Article VII, paragraph 15 of the Conditions.
  ⦁ In the event that a defect occurs in the Goods that constitutes a material breach of contract (for example, product malfunction), the Consumer has the right under the law to:
  ⦁ to remedy the defect by supplying a new item without the defect or by supplying the missing item,
  ⦁ to remove the defect by repairing the item,
  ⦁ a reasonable discount on the purchase price if the defect cannot be remedied,
  ⦁ withdraw from the contract if the defect cannot be remedied.
  ⦁ The Consumer has the right to have a new item delivered or a part replaced even in the case of a removable defect, if the item cannot be used properly due to the recurrence of the defect after repair or due to a greater number of defects. In this case, the Consumer also has the right to withdraw from the contract.
  ⦁ In the event that the Buyer claims the right to deliver a new item or to withdraw from the contract, the Buyer must return the Goods including any accessories.
  ⦁ If the defective performance is an insubstantial breach of contract, the Consumer has the right to:
  ⦁ to remove the defect,
  ⦁ a reasonable discount on the purchase price.
  ⦁ Defects shall mean defects that are already present in the Goods upon delivery of the Goods (does not apply to defects that arise from later use or improper handling during assembly of the Goods) and in order to claim defects from defective performance as described above, the Buyer is obliged to inspect the Goods upon delivery and report any defects without delay. If the Buyer fails to report the defects promptly, the rights of defective performance cannot be exercised. This does not apply to so-called hidden defects, i.e. defects whose existence cannot be proven by normal inspection of the Goods upon delivery.
  ⦁ The Seller shall not be liable for defects in the Goods resulting from improper handling of the Goods or failure to follow the instructions when assembling the Goods.
  ⦁ The Seller shall confirm to the Buyer in writing when the right of defective performance has been exercised, what is the content of the complaint, what method of settlement of the complaint the Buyer requires, and shall issue a confirmation of the date and method of settlement of the complaint, including a confirmation of the repair and its duration, or a written (by e-mail) justification of the rejection of the complaint.
  ⦁ Claims for goods purchased by the Consumer: The Seller shall decide on the complaint within 3 days from the date of delivery of the claimed Goods, and shall inform the Consumer of the manner of settlement of the complaint. The complaint will be settled without undue delay, no later than 30 days from the date of the complaint, unless otherwise agreed by the parties.
  ⦁ Claims for goods purchased by the Entrepreneur: The Seller shall decide on the complaint within 7 days from the date on which the Goods complained of were delivered to him, and shall inform the Entrepreneur of the manner in which the complaint will be settled. The complaint will be settled without undue delay, no later than 90 days from the date of the complaint, unless otherwise agreed by the parties or unless it is necessary to send the claimed goods to the Seller's supplier for assessment. The Seller shall inform the Buyer of such fact and indicate the estimated time for processing the claim.
  ⦁ The Buyer acknowledges that he/she is obliged to provide the Seller with the necessary cooperation necessary for the settlement of the claim, otherwise the time limits are adequately extended by the time in which the Buyer did not provide the required cooperation.
  ⦁ For Goods sold at a lower price, the Seller shall not be liable for defects for which a lower purchase price was agreed, and for used goods for defects corresponding to the level of use or wear and tear that the Goods had when taken over by the Buyer.
  ⦁ The Seller shall be entitled to refuse to accept the Goods for complaint if the Goods are soiled or their parts are soiled. For reasons of safety in transporting the Goods and other handling, the Seller is also entitled to refuse to accept a claim for Goods if the engine oil or petrol is not removed from the Goods.
  ⦁ After processing the complaint, the Seller informs the Buyer either by SMS, e-mail or telephone. If the Goods have been sent by shipping service, they will be sent to the Buyer's address after processing.
  ⦁ The buyer is obliged to accept the complaint without undue delay, but no later than 7 days from the date on which he was informed of its settlement. If the complaint is not accepted by the Buyer no later than on the last day of the deadline, the Seller will be charged after the expiry of the deadline a storage fee of 100,- CZK including VAT for each day of delay. If the Buyer does not collect the goods from the settled claim within 30 days from the day he was informed about the settlement, the Seller reserves the right to sell the Goods and use the proceeds to pay the storage fee.

  Right of withdrawal
  ⦁ If the purchase contract is concluded by means of distance communication (by telephone, e-mail or in the Online Shop), the Consumer has the right to withdraw from the contract within 14 days of receipt of the goods without giving any reason. The time limit shall run from the day following the day on which the Consumer takes delivery of the Goods. When purchasing the Goods in a shop, the Consumer does not have the right to withdraw from the contract. The trader does not have this right.
  ⦁ Withdrawal can be made by correspondence at the address of the Seller's registered office or by e-mail to oseq@oseq.io. A sample withdrawal form is attached to these Terms and Conditions. The Consumer is not obliged to use this sample form, it is only for the purpose of giving an idea of what information he should provide to the Seller when withdrawing from the contract.
  ⦁ If the Consumer withdraws from the contract, he/she shall send or hand over to the Seller at the same time the Goods received from the Seller. The cost of sending the Goods back to the Seller shall be borne by the Consumer.
  ⦁ The Consumer should return the goods complete, i.e. including all supplied accessories, with complete documentation, undamaged, clean, including the original packaging, in the condition and quantity in which the goods were received. If the Consumer does not return the Goods in their original condition, the Seller will not accept the withdrawal from the Contract.
  ⦁ If the Consumer withdraws from the contract, the Seller shall return to him without undue delay, but no later than 14 days after withdrawal from the contract, all funds received from him under the contract in the same manner.
  ⦁ The Buyer acknowledges that if gifts are provided with the Goods, the gift agreement between the Seller and the Buyer is concluded with the condition that if the right to withdraw from the purchase agreement is exercised within 14 days, the gift agreement shall cease to be effective and the Buyer shall be obliged to return the related gifts, including anything he/she has enriched himself/herself with the returned Goods. In the event that these are not returned, these values shall be regarded as unjustified enrichment of the Buyer. In the event of withdrawal from the gift contract, the purchase contract shall not be terminated and the contracts shall be treated separately in this respect.

  Personal data protection
  ⦁ Personal data is processed in accordance with Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) and other relevant legislation.
  ⦁ The personal data controller is the Seller, NANUQ s.r.o., company ID 098 45 038, registered office
  Prokopa Holého 586, 281 51 Velký Osek, Czech Republic, email: ⦁ oseq@oseq.io,
  ⦁ The Seller, as the controller, will process the information you provide to the Seller in the context of the conclusion of the purchase contract. This includes, in particular, name, surname, address, contact details (e-mail, telephone), billing data and purchase data. The personal data will only be processed for the purpose of and in connection with the performance of the contract and, where applicable, for marketing communications by the Seller. However, personal data will only be used for marketing communications to the extent and subject to the conditions of the relevant legal regulations. The Buyer may unsubscribe at any time by clicking on the link contained in each marketing communication email.
  ⦁ Personal data will not be passed on or disclosed to third parties without further notice. The only exception to the above is the possible transfer to a state authority in accordance with the law (e.g. the Police of the Czech Republic) and the transfer to persons who provide certain services for the Seller, namely:
  ⦁ authorities or bodies authorised by law;
  ⦁ entities to which data are provided on the basis of concluded contracts relating to activities carried out by the Seller and to which the Seller entrusts the implementation of activities related to the need for data processing (processing entities), e.g. IT service companies, IT system operators, payment system operators, law firms and audit companies;
  ⦁ courier companies that provide shipping and mailing services that will deliver the ordered items to you;
  ⦁ the authorities or bodies to which the data will be disclosed on the basis of the consent of the data subject.
  ⦁ The legal basis for the processing of personal data is the purchase contract for the Goods concluded by the Buyer with the Seller. Failure to provide or delete personal data results in the impossibility of concluding or performing the contract.
  ⦁ Personal data will not be transferred to any third country or international organisation that does not provide adequate protection for personal data. In connection with the processing of personal data, the Buyer has the right to access, rectify or delete the personal data or to restrict the processing. Furthermore, the Buyer has the right to object to the processing as well as the right to transfer the data to another controller.
  ⦁ In connection with the protection of personal data, the Buyer has the right to file a complaint with the Office for Personal Data Protection. All information and contact details can be found on the Buyer's website: ⦁ https://www.uoou.cz/.
  ⦁ The personal data will be processed only for the duration of the contract, and at most for the period during which the claims under the contract are enforceable in court, i.e. generally for a further 3 years. Personal data required by law to be processed will be processed for the period of time required by law. At the end of the processing period, the personal data will be destroyed without delay.
  ⦁ The processing of personal data does not involve automated decision-making, including profiling.

  Other arrangements
  ⦁ Individual purchase contracts may only be amended in writing.
  ⦁ If the meeting is required to be in writing, it shall be sufficient if it is done by electronic means.
  ⦁ The entrepreneur who enters into a contract with the Seller hereby assumes the risk of a change of circumstances within the meaning of Section 1765(2) of Act No. 89/2012 Coll., the Civil Code (hereinafter referred to as the "Civil Code").
  ⦁ Any disputes between the Seller and the Consumer may also be resolved out of court. In such a case, the Consumer may contact an out-of-court dispute resolution entity, which is, for example, the Czech Trade Inspection Authority www.coi.cz. For more information on out-of-court dispute resolution, please visit https://www.coi.cz/informace-o-adr/. Before proceeding to out-of-court dispute resolution, we recommend that you first contact the Seller to resolve the situation.

  Validity of the Terms and Conditions
  ⦁ These Terms and Conditions shall come into force and effect on 1 November 2021.
  ⦁ The Seller is entitled to unilaterally change the Terms and Conditions at any time, with the change becoming effective upon its publication on the Seller's website.
  ⦁ The provisions of the Purchase Agreements shall prevail over these Terms and Conditions.
  ⦁ These Terms and Conditions, as well as individual purchase contracts, are governed by Czech law, in particular the Civil Code.

  OSEQ s.r.o.

   

   

  Fomulář pro odstoupení od smlouvy ke stažení zde.